99/2 หมู่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-105-4608

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.

ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด

           ♥บริษัทที่ปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  มีความเชี่ยวชาญในด้าน EIA   EHIA   IEE   ER  CοP และ PP  โดยโฟร์เทียร์มีผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  วิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีประสบการณ์ด้านการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากว่า 20 ปี

          งานในความเชี่ยวชาญของบริษัทโฟร์เทียร์  เช่น  งานด้านภาคอุตสาหกรรม  พลังงาน ที่พักอาศัย  ท่อขนส่งปิโตรเลียม  นิคมอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมต่าง ๆ  เป็นต้น

แนะนำบริษัท

        บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด (Fourtier Consultants Co.,Ltd.) เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  วิศวกร  สิ่งแวดล้อม   ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายสาขามากว่า  20 ปี   โดยบุคลากรหลักของโฟร์เทียร์ยังมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ที่สำคัญยังจบการศึกษาระดับระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก มากกว่า  10 คน  และมีบุคลากรในระดับ  ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมอีกจำนวน  2 คน  ขณะเดียวกันยังมีเครือข่ายทางวิชาการที่คอยให้การสนับสนุนเพื่อให้งานเกิดความถูกต้องและมีคุณภาพอีกหลายสาขาวิชา 

          ด้านการทำงาน  โฟร์เทียร์จะคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ  จนได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับในเรื่องการทำงานที่รวดเร็วและมีคุณภาพ โดยงานที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของโฟร์เทียร์  เช่น งานในกลุ่มภาคอุตสาหกรรม พลังงาน ที่พักอาศัย ท่อขนส่งปิโตรเลียม นิคมอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ  ฯลฯ 

ตัวอย่างของผลงานของบริษัทที่ปรึกษา

          ผลของของบุคลากรและผลงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีความหลากหลายและเกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อม งานออกแบบด้านวิศวกรรม งานด้านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมไปจนถึงงานการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ได้แก่

               ♦ นิคมอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม

               ♦ ระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ

               ♦ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีกระบวนการผลิตทางเคมี

               ♦ อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์

               ♦ อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำตาล

               ♦ อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้าและหลอมโลหะ ซึ่งมิใช่อุตสาหกรรมเหล็ก

               ♦ อาคารอยู่อาศัยรวม / โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ / จัดสรรที่ดิน / โรงพยาบาล

               ♦ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม / โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ฯ

               ♦ การศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบเบื้องต้น

“ สิ่งแวดล้อม  พร้อมบริการครบ  จบที่โฟร์เทียร์ ”

thThai