99/2 หมู่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-105-4608

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.

environment day concept, Globe in child hands over blue sky background Kid and environment education concept aerial view of sunset over skyscrapers and river in bangkok, thailand green grass with dew, bokeh background. Fantastic views of the beauty the world. Rainforest jungle background, Thailand Floating market View on Railay beach from a height, Krabi, Thailand Wild nature of Thailand Wind turbines generating electricity with blue sky - energy conservation concept Land development Industrial estate manufacturer Park life in Bangkok, Thailand

ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด

           ♥บริษัทที่ปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  มีความเชี่ยวชาญในด้าน EIA   EHIA   IEE   ER  CοP และ PP  โดยโฟร์เทียร์มีผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  วิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีประสบการณ์ด้านการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากว่า 20 ปี

          งานในความเชี่ยวชาญของบริษัทโฟร์เทียร์  เช่น  งานด้านภาคอุตสาหกรรม  พลังงาน ที่พักอาศัย  ท่อขนส่งปิโตรเลียม  นิคมอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมต่าง ๆ  เป็นต้น

แนะนำบริษัท

        บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด (Fourtier Consultants Co.,Ltd.) เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  วิศวกร  สิ่งแวดล้อม   ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายสาขามากว่า  20 ปี   โดยบุคลากรหลักของโฟร์เทียร์ยังมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ที่สำคัญยังจบการศึกษาระดับระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก มากกว่า  10 คน  และมีบุคลากรในระดับ  ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมอีกจำนวน  2 คน  ขณะเดียวกันยังมีเครือข่ายทางวิชาการที่คอยให้การสนับสนุนเพื่อให้งานเกิดความถูกต้องและมีคุณภาพอีกหลายสาขาวิชา 

          ด้านการทำงาน  โฟร์เทียร์จะคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ  จนได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับในเรื่องการทำงานที่รวดเร็วและมีคุณภาพ โดยงานที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของโฟร์เทียร์  เช่น งานในกลุ่มภาคอุตสาหกรรม พลังงาน ที่พักอาศัย ท่อขนส่งปิโตรเลียม นิคมอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ  ฯลฯ 

ตัวอย่างของผลงานของบริษัทที่ปรึกษา

          ผลของของบุคลากรและผลงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีความหลากหลายและเกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อม งานออกแบบด้านวิศวกรรม งานด้านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมไปจนถึงงานการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ได้แก่

               ♦ นิคมอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม

               ♦ ระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ

               ♦ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีกระบวนการผลิตทางเคมี

               ♦ อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์

               ♦ อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำตาล

               ♦ อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้าและหลอมโลหะ ซึ่งมิใช่อุตสาหกรรมเหล็ก

               ♦ อาคารอยู่อาศัยรวม / โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ / จัดสรรที่ดิน / โรงพยาบาล

               ♦ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม / โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ฯ

               ♦ การศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบเบื้องต้น

“ สิ่งแวดล้อม  พร้อมบริการครบ  จบที่โฟร์เทียร์ ”

thThai