99/2 หมู่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-105-4608

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.

ผลงานประเภทสำรวจและการออกแบบ

ลำดับที่

ชื่อลูกค้า

โครงการ

ลักษณะโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1

บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด

(บริษัทในเครือ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น)

การเจาะสำรวจชั้นดินและเก็บตัวอย่างชั้นดิน เพื่อการวางผังแม่บท และออกแบบเบื้องต้น โครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

Engineering Design

พ.ค. 2560
(แล้วเสร็จ)

2

บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด

(บริษัทในเครือ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น)

การสำรวจภูมิประเทศ (Topographic Survey)  เพื่อการวางผังแม่บท
และออกแบบเบื้องต้น โครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

Engineering Design

พ.ค. 2560-ก.พ. 2561 (แล้วเสร็จ)

3

บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด

(บริษัทในเครือ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น)

การทบทวนการวางผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้น เพื่อประกอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์
ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

Engineering Design

ส.ค. 2560-ก.พ.2561
(แล้วเสร็จ)

4

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Engineering Design/EIA/PP

ก.ย. 2560-ธ.ค. 2561 (แล้วเสร็จ)

5

บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

รายงานการออกแบบด้านวิศวกรรมเพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

Engineering Design

ธ.ค. 2560- ธ.ค. 2562

(แล้วเสร็จ)

6

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด

รายงานการสำรวจภูมิประเทศ (Topographic Survey) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทค ซิตี้ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Engineering Design

เม.ย. -ต.ค. 2561 

(แล้วเสร็จ)

7

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโก ระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Engineering Design / EIA /PP

พ.ค. 2561-ต.ค. 2563
(แล้วเสร็จ)

8

บริษัท อีโค่ อินฟินิค จำกัด

การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดมลพิษทางอากาศพร้อมลงนามรับรองการออกแบบโรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้เป็นคาร์บอนแบล็คและน้ำมัน เพื่อยื่นขออนุญาตกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Engineering Design

มิ.ย.-ก.ค. 2562
(แล้วเสร็จ)

9

บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด
(บริษัทในเครือ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น)

การขออนุญาตจัดทำผังแม่บทเพื่อขออนุญาตกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์
ตั้งอยู่ที่ตำบลไชยภูมิ และ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

Engineering Design

มี.ค.2563-พ.ค. 2563

(แล้วเสร็จ)

10

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

โครงการศึกษาออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเกาะล้านแห่งที่ 3 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Engineering Design/IEE/PP

พ.ค. 2563-มี.ค.2564

(แล้วเสร็จ)

11

บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด
(บริษัทฯในเครือ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น)

การออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม ระบบถนน ระบบระบายน้ำฝน ระบบท่อประปา และระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

Engineering Design

ส.ค.2563 – ก.พ.2564

(แล้วเสร็จ)

thThai