99/2 หมู่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-105-4608

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.

ผลงานประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ลำดับที่

ชื่อลูกค้า

โครงการ

ลักษณะโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1

บริษัท ซานเหม่ นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการผลิตสารทำความเย็น นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก จ.ระยอง

IEE

มี.ค. – ก.ค. 2561  (แล้วเสร็จ)

2

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำยาง เอ็น บี อาร์ (NBR Latex) ครั้งที่ 2  ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสากหรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

EIA

ธ.ค. 2561-ก.พ. 2562 (แล้วเสร็จ)

3

บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการผลิตนอร์มอลพาราฟินและสารเปลี่ยนสถานะของ บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

IEE

เม.ย 2562
(แล้วเสร็จ)

4

บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด

การออกแบบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศของโรงงานผลิตซิลิกาและลงนามรับรองการออกแบบ เพื่อเสนอต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Engineering Design

เม.ย.-พ.ค. 2562  
(แล้วเสร็จ)

5

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการผลิตผลิตภัณฑ์จาก Mixed C4 (ครั้งที่ 6) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

EIA

ต.ค. 2562- พ.ค. 2563
(แล้วเสร็จ)

6

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตผงพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ (ครั้งที่ 3) 

EIA

ม.ค.-มิ.ย. 2563

(แล้วเสร็จ)

7

บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตสาร Purified Terephthalic Acid (PTA) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 2 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

EIA

เม.ย. 2563-ต.ค.2563

(แล้วเสร็จ)

8

บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตสาร Purified Terephthalic Acid (PTA) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 3 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

EIA

ก.ย. 2563-ม.ค.2564
(แล้วเสร็จ)

9

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตผงพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ (ครั้งที่ 4) (การผลิตสารเคลือบผนังเตา Reactor)

EIA

 ก.พ..2564-ปัจจุบัน

 

thThai