99/2 หมู่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.

ผลงานปี 2560

ลำดับ ชื่อลูกค้า โครงการ ลักษณะโครงการ
1 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา ระยะที่ 10 อำเภออุทัย/วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา EIA/PP
2

บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด  (บริษัทฯในเครือสิงห์ คอร์ปอเรชั่น)

การเจาะสำรวจชั้นดินและเก็บตัวอย่างชั้นดิน เพื่อการวางผังแม่บท และออกแบบเบื้องต้น โครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง Engineering Design
3

บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด (บริษัทฯในเครือสิงห์ คอร์ปอเรชั่น)

การสำรวจภูมิประเทศ (Topographic Survey)  เพื่อการวางผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้น โครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง Engineering Design
4

บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด  (บริษัทฯในเครือสิงห์ คอร์ปอเรชั่น)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน (เวทีประชาคม) การขอใช้ทางสาธารณประโยชน์ โครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง PP
5 บริษัท ดีดี ดีไซน์แอนด์ดีเวลล็อปเม้น จำกัด การสำรวจตัวอย่างดินและน้ำ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน บริษัท อาร์พีเอส เทคโนโลยีส์ จำกัด ในเขตปลอดอากรนวนคร จังหวัดปทุมธานี Monitoring
6 บริษัท โรงเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการขยายกำลังการผลิต ครั้งที่ 1 เหล็กแท่ง เหล็กเส้น และเหล็กรูปพรรณ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ EIA/PP
7 บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการขยายกำลังการผลิตล้อ อลูมิเนียมอัลลอย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จังหวัดระยอง EIA/PP
8

บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด  (บริษัทฯในเครือสิงห์ คอร์ปอเรชั่น)

การทบทวนการวางผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้น เพื่อประกอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง Engineering Design

 9

บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทในเครือ ทรู คอร์ปอเรชั่น)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา ตำบลแพรกษา  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ EIA/PP
10 บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงงานผลิตเหล็กหล่อขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ ส่วนขยาย (ครั้งที่ 2)ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) EIA
11 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี Engineering Design/EIA/PP
12 บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทฯในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น) รายงานผลการปฎิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปี 2561 EIA Monitoring
13 บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการขยายโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม EHIA/PP
14 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ชลบุรี 2 ตำบลเขาคันทรง อำภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี EIA/PP
15 บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด รายงานการออกแบบด้านวิศวกรรมเพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ Engineering Design
16 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ      โรงไฟฟ้าพลังความร้อน EIA

หมายเหตุ :

IEE                                 หมายถึง            รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

PP                                  หมายถึง            การมีส่วนร่วมของประชาชน

EIA                                 หมายถึง            รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Engineering Design        หมายถึง            การวางผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรม

EIHA                               หมายถึง            รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ

EIA Monitoring                หมายถึง            รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Monitoring                       หมายถึง           การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลงานปี 2561

  ชื่อลูกค้า โครงการ ลักษณะโครงการ
17 บริษัท ทรินาโซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลิตและจำหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) IEE
18 บริษัท เชซ อินดัสเตรียล จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า EHIA
19 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และการทบทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต EIA
20 บริษัท ซานเหม่ นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการผลิตสารทำความเย็น นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก จ.ระยอง IEE
21 บริษัท กัลฟ์ เอ็นวีอาร์ 1 จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ   โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1 EIA
22 บริษัท กัลฟ์ เอ็นวีอาร์ 2 จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ  โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 EIA
23 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่วนขยาย) ระยะที่ 9 อำเภอเมืองฯ และอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี EIA
24 บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทค ซิตี้ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา EIA/PP
25 บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด รายงานการสำรวจภูมิประเทศ (Topographic Survey) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทค ซิตี้ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา Engineering Design
26 บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด (บริษัทฯในเครือ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิล์ด ฟู๊ด วัลลเลย์ ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง EIA
27 บริษัท อุบลราชธานี อินดัสตรี้ จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี EIA/PP
28 บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
(บริษัทฯในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น)
ที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษด้านน้ำ ประจำปี 2561 Engineering
29 บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
(บริษัทฯในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น)
การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ตามแผนปฎิบัติการด้านสังคม-เศรษฐกิจ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปี 2561 EIA Monitoring /PP
30 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวนอุตสาหกรรม  ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Engineering Design / EIA /PP
31 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการไฟฟ้าเอกชน (ครั้งที่ 1) ของ GPSC ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี EIA
32 บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทฯในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น) รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเข้าสู่โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2561 ตั้งอยู่ที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง EIA Monitoring
33 บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำประชุมเพื่อฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และการออกแบบผังแม่บทในโครงการนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่อำเภอ        นิคมพัฒนา และอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง EIA/PP
34 บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า) โครงการ      ชมเดือน ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี EIA
35 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาด 142 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ตั้งอยู่ที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง EIA/PP
36 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน  โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาด 142 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ตั้งอยู่ที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง EIA/PP
37 บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการโรงหลอมและผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมส่วนขยาย ครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี EIA/PP
38 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น  อิน  ดัสเตรียลเอสเตท จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (ครั้งที่ 3) ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง EHIA
39 บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮล ดิ้งส์ จำกัด รายงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ตำบลบางสมัคร  อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา PP
40 บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็ส  ซิ่ง  (ประเทศไทย) จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสี (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี EIA
41 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำยาง เอ็น บี อาร์ (NBR Latex) ครั้งที่ 2  ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสากหรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง EIA
42 บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด รายงานติดตั้งบ่อสังเกตการณ์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 7 บ่อ สำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว Monitoring
43 บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด (บริษัทฯ ในเครือ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น) การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประกอบรายงาน EIA โครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิล์ด ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง Monitoring

หมายเหตุ :
IEE                                    หมายถึง           รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
PP                                     หมายถึง           การมีส่วนร่วมของประชาชน
EIA                                    หมายถึง           รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Engineering Design           หมายถึง           การวางผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรม
EHIA                                  หมายถึง           รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ
EIA Monitoring                   หมายถึง           รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Monitoring                          หมายถึง           การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลงานปี 2562

  ชื่อลูกค้า โครงการ ลักษณะโครงการ
44 บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทฯ ในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น) รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปี 2562 EIA Monitoring /PP
45 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะอิน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองจิก อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา EIA/PP
46 บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
(บริษัทในเครือ ทรู คอร์ปอเรชั่น)
รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา ในระยะก่อสร้าง ประจำปี  2562 EIA Monitoring /PP
47 บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  โครงการโรงงานหล่อและหลอมชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องยนต์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ในเขตสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา EIA/PP
48 บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการผลิตนอร์มอลพาราฟินและสารเปลี่ยนสถานะของ บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง IEE

49
บริษัท จุ้น จี้ แมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือ กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตแผ่นทองแดงบริสุทธิ์ (Copper Cathode) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี EHIA
50 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการไฟฟ้าเอกชน (ครั้งที่ 2) ของบริษัท GPSC ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี EIA
51 บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด การออกแบบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศของโรงงานผลิตซิลิกาและนงนามรับรองการออกแบบ เพื่อเสนอต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Engineering Design
52 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) โครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 (Glow SPP1) ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง EIA/PP
53 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด การจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Report; ER) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 (นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย) ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ER
54 บริษัท อีโค่ อินฟินิค จำกัด การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดมลพิษทางอากาศพร้อมลงนามรับรองการออกแบบโรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้เป็นคาร์บอนแบล็คและน้ำมัน เพื่อยื่นขออนุญาตกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Engineering Design
55 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 6 ตั้งอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนา และ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง EIA/PP
56 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ประชุมประชาพิจารณ์) การก่อสร้างสะพาน 1 แห่ง โดยดำเนินการกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง จังหวัดชลบุรี PP
57 บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี จังหวัดระยอง ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562-กรกฎาคม 2564 EIA Monitoring
58 บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และประมวลหลักการปฎิบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนของเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองตาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ESA & CoP
59 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการผลิตผลิตภัณฑ์จาก Mixed C4 (ครั้งที่ 6) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง IEE
60 บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี IEE
61 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 4 ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง IEE
62 บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย โรงงาน 2 และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย โรงงาน 2 (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง IEE & EIA
63 บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
(บริษัทฯในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น)
รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปี  2563 ตั้งอยู่ที่ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง EIA Monitoring
64 บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด รายงานติดตั้งบ่อสังเกตการณ์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน สำหรับโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสงขลา ระยะที่1 ตั้งอยู่ที่ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา Monitoring
65 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเวิล์ด ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง EIA

หมายเหตุ :

IEE                                     หมายถึง            รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

PP                                      หมายถึง             การมีส่วนร่วมของประชาชน

EIA                                     หมายถึง             รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Engineering Design    หมายถึง             การวางผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรม

EHIA                                  หมายถึง             รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ

EIA Monitoring            หมายถึง             รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Monitoring                   หมายถึง             การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลงานปี 2563

  ชื่อลูกค้า โครงการ ลักษณะโครงการ
66 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตผงพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ (ครั้งที่ 2) EIA
67 บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย ประจำปี 2563 EIA Monitoring
68 บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทในเครือ ทรู คอร์ปอเรชั่น) รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา ในระยะก่อสร้าง ประจำปี  2563 EIA Monitoring
69 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (ครั้งที่ 4) ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง EHIA
70 โรงพยาบาลตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง ตั้งอยู่ที่ โรงพยายบาลตระการพืชผล ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี EIA
71 บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กหล่อขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ ส่วนขยายครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 3)  ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง EIE
72 บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด (บริษัทฯในเครือ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น) การขออนุญาตจัดทำผังแม่บทเพื่อขออนุญาตกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์  ตั้งอยู่ที่ตำบลไชยภูมิ และ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง Engineering Design
73 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ครั้งที่ 4) ของบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง EIA
74 บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตสาร Purified Terephthalic Acid (PTA) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง EIA
81 บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด
(บริษัทฯในเครือ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น)
การออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม ระบบถนน ระบบระบายน้ำฝน ระบบท่อประปา และระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง Engineering Design

82

บริษัท แม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี EIA
83 บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กหล่อขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ ส่วนขยายครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง EIE
84 บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อมครบวงจรพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดชลบุรี (ระยะที่ 2) พื้นที่ฝังกลบมูลฝอยจากชุมชนและของเสียจากอุตสาหกรรมไม่อันตราย ของบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด หรือ ESBEC ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว เอชเอ ชลบุรี 1 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเสนอต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) IEE
85 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ส่วนขยายครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี EIA
86 บริษัท บี.กริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด รายงานประมวลหลักปฎิบัติ (CoP) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลส์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ขนาด 1.383 เมกะวัตต์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง และรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง CoP & IEE & EIE

87

บริษัท บี.กริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด รายงานประมวลหลักปฎิบัติ (CoP) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลส์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ขนาด 1.075 เมกะวัตต์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองชลบุรี และ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี CoP & IEE & EIE
88 บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด ที่ปรึกษาการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ชื่อตามรายงาน EIA* โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จ.นนทบุรี) Monitoring

 

ผลงานปี 2563    ( เพิ่มเติม )
ลำดับ ชื่อลูกค้า โครงการ ลักษณะโครงการ
89 บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จำกัด การศึกษาวางผังแม่บท การออกแบบเบื้องต้น และการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) โครงการนิคมอุตสาหกรรมไทย -ไชนีส (ระยอง) ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง EIA / PP/ Engineering Design
90 เมืองพัทยา โครงการศึกษาและออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเกาะล้านแห่งที่ 3 เมืองพัทยา ตั้งอยู่ที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี Engineering Design/ PP
91 บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมระยอง อินดัสเตรียล ปาร์ค ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง EIA / PP
92

บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด

(บริษัทฯ ในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น)

รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปี 2564 ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง EIA Monitoring
93 บริษัท เอเชีย แอร์โร พอร์ต จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าอากาศยานพะเยา ตั้งอยู่ที่ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา EIA / PP

 

ผลงานปี 2564    

ลำดับ

ชื่อลูกค้า

โครงการ

ลักษณะโครงการ

1

บริษัท บุญ เอนเนอร์ซิส จำกัด

รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการที่กำหนดใน CoP โครงการก่อสร้างการบริหารจัดการระบบการนำก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเดิมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังไฟฟ้า (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

CoP Monitoring

2

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี 2 (เขาคันทรง) ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาคันทรง อำภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

EIA

3

บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการกิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

EHIA

4

บริษัท บุญ เอนเนอร์ซิส จำกัด

รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) รายงานประมวลหลักการปฎิบัติ (Code of Practice: CoP) และรายงานศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ (Feasibility Study)  โครงการก่อสร้างการบริหารจัดการระบบการนำก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเดิมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า (ส่วนขยาย)

ESA & CoP & Feasibility Study

5

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการขยายกำลังการผลิต ขดลวดเสริมแรง ลวดขอบล้อยาง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี จังหวัดราชบุรี

EIA/PP

6

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์

(เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ส่วนขยาย ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง

EIA

7

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ตั้งอยู่ที่ตำบลไชยภูมิและตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

EIA

8

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

EIA

9

บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
(บริษัทในเครือ ทรู คอร์ปอเรชั่น)

รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา อินดัสเทียลล์ ในระยะก่อสร้าง ประจำปี  2564

EIA Monitoring

10

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์
(เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติโกลว์ เอสพีพี 1 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

EIA

11

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์
(เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด

รายงานด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการโรงไฟฟ้าบี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ER

12

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าความร้อนร่วม (74 เมกะวัตต์) ครั้งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

EIA/PP

13

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทอง เพาเวอร์ 2 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์  ไทยแลนด์ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

EIA

14

 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทอง เพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์  ไทยแลนด์ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

EIA

15

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด (เปลี่ยนแปลงจุดสิ้นสุดโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ) ตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

EIA

16

บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหล่อและหลอมชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องยนต์ ส่วนขยาย ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียลปาร์ค 2 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 EIA

17

บริษัท อัลวา อะลูมิเนียม จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

EIA/PP

18

บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี จ.ระยอง ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 และ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565

EIA Monitoring

19

บริษัท หนองคายน่าอยู่ จำกัด

รายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานประมวลหลักปฎิบัติ (CoP) โครงการโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชน  ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

CoP

20

บริษัท ทีซี แมนูแฟคเจอริ่ง แอนด์ แอสเซมบลี่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (ครั้งที่ 4) ตั้งอยู่ที่แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

EIA

21

บริษัท หยงซิง สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตแท่งเหล็กและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเหล็กลวด และโครงการอยู่อาศัยสวัสดิการสำหรับพนักงานหยงซิง (ปราจีนบุรี) ตั้งอยู่ที่ ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

EIA Monitoring

22

บริษัท ไทยซิง สตีล จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณ ตั้งอยู่ที่ ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

EIA Monitoring

23

บริษัท ศิวาชัย จำกัด

รายงานการวางผังและออกแบบสาธารณูปโภคเบื้องต้น และ จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) โครงการนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร ตั้งอยู่ที่ ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

EIA/PP/ Engineering Design

24

บริษัท เอ็นพีเอส โซล่าร์ จำกัด

รายงานประมวลผลหลักปฏิบัติ (COP) และรายงานการศึกษามาตรการป่องกันและแก้ไขต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ESA) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ กำลังการผลิตรวม 147.5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

COP & ESA

25

บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

รายงานการออกแบบระบบสาธารณูปโภคเบื้องต้น (Conceptual Design) ประกอบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

Engineering Design/EIA

 

26

บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี (ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

EIA

27

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นชนิดม้วนล้างสนิมชุบน้ำมัน และเหล็กแผ่นชนิดม้วนเคลือบสังกะสี ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

EIA

28

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปี 2565 ตั้งอยู่ที่

ต.หลักฟ้า อ.ไชโย จ.อ่างทอง

EIA Monitoring

29

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

EIA

30

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP 2 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

EIA

ผลงานปี 2565   

ลำดับ

ชื่อลูกค้า

โครงการ

ลักษณะโครงการ

1

บริษัท บี.กริม.เพาเวอร์
(เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (เปลี่ยนแปลงการใช้น้ำ Condensate Return) และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอาคาร Chemical/Waste Building)

EIA

2

บริษัท บุญ เอนเนอร์ซิส จำกัด

รายงานสรุปการทำงาน รายไตรมาส ประจำปี 2565 และการจัดประชุมไตรภาคีตามมาตรการที่กำหนดใน CoP โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบการนำก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเดิมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Monitoring

3

บริษัท บี.กริม.ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด

รายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตั้งอยู่ที่อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และรายงาน Mini-CoP สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ

IEE/CoP

4

บริษัท บี.กริม.ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด

รายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองและรายงาน Mini-CoP สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ

IEE/CoP

5

บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด

การศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลิตนอร์พาราฟินและสารเปลี่ยนสถานะ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

IEE

6

บริษัท เอส อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด

รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ระยะก่อสร้าง ประจำปี 2565-2566 จำนวน 4 รอบเล่มรายงาน (รายงานฉบับเดือน ม.ค.-มิ.ย.2565 /ก.ค.-ธ.ค.2565/ม.ค.-มิ.ย.2566/ก.ค.-ธ.ค.2566) ตั้งอยู่ที่ ตำบลไชยภูมิ และตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

EIA Monitoring

7

บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring) โครงการนิคมอุตสาหกรรม แพรกษา อินดัสเทียลล์ ระยะก่อสร้าง ประจำปี 2565 ตั้งอยู่ที่ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

EIA Monitoring

8

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) (ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

EIA

9

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring) โครงการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ระยะก่อสร้าง ประจำปี 2565-2566 ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมระยอง อินดัสเตรียล ปาร์ค ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

EIA Monitoring

10

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

งานศึกษาผลกระทบการระบายน้ำและการหน่วงน้ำฝนจากการเปลี่ยนแปลงผังการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี (โครงการจัดสรรที่ 71) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่โครงการเขตปลอดอากรนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Engineering Design

11

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ และตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

EIA

12

บริษัท จินร้ง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการหลอมอลูมิเนียมสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

IEE

13

บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการโรงงานผลิตเพสต์พีวีซี เรซิน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

EIA/PP

14

บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : COP) และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ขนาด 6 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Feed-In Tariff (FiT) จังหวัดกระบี่ ของบริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

COP

15

บริษัท ซูมิเดน สตีล ไวร์

(ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์ (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  (ระยอง) ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

EIA & PP

16

บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ระยะก่อสร้างประจำปี 2565 ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

EIA Monitoring

17

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม (ครั้งที่ 4) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

EIA

18

บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

IEE

19

บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

EIA

20

บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

EIA

21

บริษัท ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โรงงานผลิตและจำหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

IEE

22

บริษัท ไทยโซริด รีนิวเอเบิล

เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

รายงานเปลี่ยนแปลงรายละอียดโครงการในรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) โครงการโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชน ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

CoP

23

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

EIA

24

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาดกำลังการผลิต 3.72 MWp ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

IEE

25

บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสาร Purified Terephthalic Acid (PTA) (ครั้งที่ 8) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

EIA

26

บริษัท ซูมิเดน สตีล ไวร์

(ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์ (ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  (ระยอง) ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

EIA

27

บริษัท เอส อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ (ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ที่ ตำบลไชยภูมิและตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

EIA

28

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา

(โครงการ 5) ตั้งอยู่ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

EIA

29

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี

(ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม (ครั้งที่ 4) เพื่อการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาด 0.4505 MW. ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

EIA

30

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

การจัดทำการวางผังและออกแบบเบื้องต้นเพื่อประกอบการจัดรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ส่วนขยายครั้งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

EIA /Engineering Design

31

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 4  ส่วนขยายครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง                                                                               

EIA

32

บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ระยะก่อสร้าง (ก.ค.2565-ธ.ค.2565 และเดือน ม.ค.2565-มิ.ย.2566) ตั้งอยู่ที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

EIA Monitoring 

33

บริษัท เอสเอ็มที เอนเนอร์ยี่ จำกัด

การจัดประชุมประชาพิจารณ์และรายงานสรุปผลการประชุมประชาพิจารณ์ การจัดตั้งโรงงานไพโรไรซิส ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

PP

34

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานข้อมูลข้อปฏิบัติตาม CoP โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจำนวน 7 โครงการ

1) โครงการ WKS1 Phulek ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย และตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดจัง จังหวัดมหาสารคาม

2) โครงการ WKS2 Nadun ตั้งอยู่ที่ตำบลนาเชือก ตำบลสันป่าตอง ตำบลหนองโพธิ์  อำเภอนาเชือก และตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

3) โครงการ WMHK1 Kosumphisai ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนกลาง และตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

4) โครงการ WMHK2 Kudrung ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแวง ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง และตำบลคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

5) โครงการ WMHK3 Nachueak ตั้งอยู่ที่ตำบลเขวาไร ตำบลหนองเรือ ตำบลนาเชือก  ตำบลหนองโพธิ์ ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

6) โครงการ WKK2 Banphai ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น และตำบลหนองแวง ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

7) โครงการ SUBYAI ตั้งอยู่ที่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  

CoP

 

35

บริษัท อมตะ บี.กริม.เพาเวอร์ 5 จำกัด

รายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

EIA

36

บริษัท อมตะ บี.กริม.เพาเวอร์ 5 จำกัด

การจัดทำรายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

IEE/CoP

37

บริษัท จุน จี่ แมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตทองแดงบริสุทธิ์และโลหะมีค่า ฉบับเดือน ก.ค.-ธ.ค.65 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี    

EIA Monitoring 

38

บริษัท หยงซิง สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 3 รอบเล่มรายงาน (ฉบับเดือน ก.ค.- ธ.ค. 65 /ฉบับเดือน ม.ค. – มิ.ย.66 และฉบับเดือน ก.ค.- ธ.ค.66) ของบริษัท หยงซิง สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด

EIA Monitoring 

39

บริษัท ไทยซิง สตีล จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม) 3 รอบเล่มรายงาน (ฉบับเดือน ก.ค.- ธ.ค. 65 ฉบับเดือน ม.ค. – มิ.ย.66 และฉบับเดือน ก.ค.- ธ.ค.66) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ไทยซิง สตีล จำกัด

EIA Monitoring 

40

บริษัท เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์ จำกัด

การจัดทำรายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา กำลังการผลิต 2.849 เมกะวัตต์ (MWp) ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

CoP/ESA

 

41

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง)1 จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปี 2566 ตั้งอยู่ที่ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

EIA Monitoring 

43

บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี (ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4) ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

EIA

44

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

EIA

45

บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด

การจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

PP

46

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตแบบก่อสร้างฯ และการประมาณราคาก่อสร้าง สำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

EIA/ Engineering Design

47

บริษัท นีโอ คลีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด

รายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา โรงงานบริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด จังหวัดชุมพร กำลังการผลิตประมาณ 2.329 เมกะวัตต์ (MWp) ของบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

CoP & ESA

48

บริษัท นีโอ คลีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด

รายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา โรงงานบริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังการผลิตประมาณ 5.50 เมกะวัตต์ (MWp) ของบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

CoP & ESA

49

บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดใน EIA ระยะก่อสร้าง (2 ปี) โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

EIA Monitoring 

ผลงานปี 2566 

ลำดับ

ชื่อลูกค้า

โครงการ

ลักษณะโครงการ

1

 

บริษัท จุน จี่ แมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

EIA Monitoring

2

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

EIA Monitoring

3

บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย ระยะดำเนินการ ประจำปี 2566 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

EIA Monitoring

4

บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย โรงงาน 2 ระยะก่อสร้าง ประจำปี 2566 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

EIA Monitoring

5

บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย โรงงาน 2 ระยะดำเนินการ ประจำปี 2566 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

EIA Monitoring

6

บริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (ส่วนขยาย 2) ครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

EIA

7

บริษัท กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด

รายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง กำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

CoP & ESA

8

บริษัท บุญ เอนเนอร์ซิส จำกัด

การจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานรายไตรมาส ประจำปี 2566 และการจัดประชุมไตรภาคีตามมาตรการที่กำหนดใน CoP โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบการนำก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเดิมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Monitoring 

9

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การจัดทำรายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการโรงไฟฟ้า แสงไทยพลังงาน ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 80 เมกะวัตต์ ของบริษัท แสงไทยพลังงาน จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลนิคมสงเคราะห์และตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

CoP & ESA

10

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การจัดทำรายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการโรงไฟฟ้า พลังงานรุ่งเรือง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 75 เมกะวัตต์ ของบริษัท พลังงานรุ่งเรือง จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

CoP & ESA

11

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การจัดทำรายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการโรงไฟฟ้า อีสาน คลีน เทค ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสาน คลีน เทค จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

CoP & ESA

12

บริษัท ไมย์เออร์ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียม (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

EIA

13

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 (ครั้งที่ 4) ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสะอ้านและตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

EIA

14

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การวางผังแม่บท การออกแบบระบบสาธารณูปโภค และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 2 (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสะอ้าน

ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

EIA/Engineering Design

15

บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด

การจัดทำรายงานแก้ไขผังแม่บท เพื่อขออนุญาตกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Engineering Design

16

บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

EIA

17

บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

EIA/PP

18

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา (โครงการ 4) ครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย และตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

EIA

19

บริษัท บี.กริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด

การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) จำนวน 4 โครงการ

1) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ขนาดกำลังการผลิต 227.7 กิโลวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ขนาดกำลังการผลิต 174.35 กิโลวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

3) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ขนาดกำลังการผลิต 598.4 กิโลวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยองตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

2) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ขนาดกำลังการผลิต 174.35 กิโลวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

3) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ขนาดกำลัง การผลิต 598.4 กิโลวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

4) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ขนาดกำลังการผลิต 356.4 กิโลวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยองตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

IEE

20

บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

รายงานการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติ (ลำรางสาธารณะ) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกอบเรื่องรายงานขอเปลี่ยนแปลงที่ดินสาธารณะ ตามมาตรา 36/1 แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ณ โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี) ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านค่าย และอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

 

21

บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) ส่วนขยาย ตั้งอยู่ที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

EIA/PP

22

บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลมะเขือแจ้ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

EIA/PP

23

บริษัท ซูมิเดน สตีล ไวร์

(ประเทศไทย) จำกัด

การจัดทำงานออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์ (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

Engineering Design

24

บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

งานตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ติดตั้งบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

EIA Monitoring 

25

บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเหล็กหล่อขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ ส่วนขยายครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 5) (เพื่อการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ขนาด 1,298.7 KW) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

EIA

26

บริษัท เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนด์ คอนเซาส์แตนท์ จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 2) บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

EIA

27

บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ประจำปี 2566 โครงการนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา อินดัสเตรียล์ ตั้งอยู่ที่ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

EIA Monitoring 

28

บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ประจำปี 2566 โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

EIA Monitoring 

29

บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด

การจัดเตรียมเอกสารประกอบ เพื่อตอบชี้แจงข้อหารือกรณีโรงงาน บริษัท เคมเทค อินดัสทรี จำกัด เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหรืออุตสาหกรรมห้ามตั้งของนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ตั้งอยู่ที่ตำบลบางหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

30

บริษัท อัลวา อะลูมิเนียม จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

EIA

31

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ครั้งที่ 2 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ และตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

EIA

32

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบการพิจารณาจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษนิคมอุตสาหกรรมบลูเทค ซิตี้ (ประชาชนในตำบลเขาดิน) ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

PP

33

บริษัท จุน จี่ แมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

EIA Monitoring

34

บริษัท เชาวน์ดี โมดิฟาย สตาร์ช จำกัด

การจัดทำรายงานการศึกษาและออกแบบระบบ Irrigation to Greenfield (ตามสิ่งที่อ้างถึง) เพื่อนำน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดของโรงงานประมาณ 800 ลูกบาศก์เมตร/วัน ไปใช้ประโยชน์ในแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์ภายในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ประมาณ 109.17 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 

35

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานประกอบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

IEE

36

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด

จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักปฏิบัติการโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาของโรงเรียนนานาชาติรักบี้ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

CoP

Monitoring

37

บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนต์ จำกัด

การรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP Monitor) ระยะดำเนินการ พ.ศ.2566 จำนวน 2 โครงการ

1) โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 2.826 เมกะวัตต์ ของบริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จำกัดที่ ตั้งตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

2) โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 2.996 เมกะวัตต์ ของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

CoP

Monitoring

38

บริษัท เฮอร์มีส โคออพเปอเรชั่น จำกัด

การวางผังแม่บท การออกแบบเบื้องต้น และการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเฮอร์มีส ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

EIA/PP/ Engineering Design

39

บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด

การจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ของบริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (รอบปี พ.ศ.2566)

PP

40

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด

รายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำขนาด 33.5 เมกะวัตต์ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำดิบ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

CoP/IEE

41

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

EIA

42

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การจัดทำรายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำขนาด 2.6 เมกะวัตต์ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำดิบ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

CoP/IEE

43

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การจัดทำรายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำขนาด 11.3 เมกะวัตต์ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำดิบ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

CoP/IEE

44

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การจัดทำรายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำขนาด 1.0 เมกะวัตต์ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำดิบ 2B นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

CoP/IEE

45

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การจัดทำรายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำขนาด 2.4 เมกะวัตต์ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำดิบ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

CoP/IEE

46

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การจัดทำรายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำขนาด 3.0 เมกะวัตต์ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำดิบ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

CoP/IEE

47

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด

การจัดทำรายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำขนาด 6.5 เมกะวัตต์ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำดิบ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

CoP/IEE

48

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง ตั้งอยู่ที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

EIA

49

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

การจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อโครงการนิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล (ส่วนขยายครั้งที่ 2) ของบริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

PP

50

บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ จำกัด

รายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ (โครงการ 4) ในพื้นที่บ่อน้ำดิบ 10-16 กำลังการผลิตรวม 93 MWp ตั้งอยู่ที่ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

CoP & ESA

51

บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ จำกัด

รายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ (โครงการ 2) ตั้งอยู่ที่ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

CoP & ESA

52

บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ จำกัด

รายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ (โครงการ 3) ส่วนขยาย (เป็น 50 MWp) ตั้งอยู่ที่ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

CoP & ESA

53

บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ จำกัด

รายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ขนาด 20 MWp ภายในในพื้นที่อ่างเก็บน้ำดิบ 2  ตั้งอยู่ที่ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

CoP & ESA

54

บริษัท วินเฮีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานผลิตเหล็กหล่อสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

IEE

55

บริษัท วินเฮีย (ประเทศไทย) จำกัด

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตเหล็กหล่อสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

EIA/PP/ Engineering Design/

56

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบริหารพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (NPS) ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

CoP / ESA

57

บริษัท ราชา โซล่าร์ จำกัด

รายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการโรงไฟฟ้า ราชา โซล่าร์ ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์

CoP / ESA

58

บริษัท ไทยพัฒน์ โซล่าร์ จำกัด

รายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการโรงไฟฟ้า ไทยพัฒน์ โซล่าร์ ขนาดกำลังการผลิต 68 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์

CoP / ESA

59

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 4 (ส่วนขยายครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

EIA/PP

60

บริษัท ราชา โซล่าร์ จำกัด

รายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการโรงไฟฟ้า ราชา โซล่าร์ ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์

CoP / ESA

61

บริษัท ไทยพัฒน์ โซล่าร์ จำกัด

รายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการโรงไฟฟ้า ไทยพัฒน์ โซล่าร์ ขนาดกำลังการผลิต 68 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์

CoP / ESA

62

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 4 (ส่วนขยายครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

EIA/PP

63

บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู เมนูแฟค
เจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานประกอบแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ตั้งอยู่ที่นิคมอมตะซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง

IEE

64

บริษัท ลี่ เคอ หง จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการกิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) โครงการโรงงานผลิตสังกะสี เหล็ก และเบริลเลียม ตั้งอยู่ที่ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

EHIA/PP/ Engineering Design

65

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

การวางผังแม่บท การออกแบบระบบสาธารณูปโภคขั้นต้นการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองไผ่แก้ว และตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

Engineering Design/EIA/PP

 

66

บริษัท สกายลิงค์ โซลาร์ จำกัด

การนำเสนอข้อมูลโครงการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดเวทีรับฟังความเห็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

 

67

บริษัท อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ตั้งอยู่ที่ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

EIA/PP

68

บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 เฟส 5 ส่วนขยาย ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีมหาโพธิและตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

EIA/PP

69

บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม ของบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือน ก.ค.-ธ.ค.2566 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

EIA Monitoring

70

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง)1 จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปี 2567 (2 รอบเล่มรายงาน ม.ค.-มิ.ย.67,ก.ค.-ธ.ค.67) ตั้งอยู่ที่ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

EIA Monitoring

71

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ระยะดำเนินการฉบับเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 ตั้งอยู่ที่ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

EIA Monitoring

72

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักปฏิบัติ ระยะรื้อถอนประจำปี 2567 โครงการโรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) ขนาด 5 เมกะวัตต์ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

CoP Monitoring

73

บริษัท ไมย์เออร์ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียม (ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

EIA

74

บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจผลสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ในระยะก่อสร้าง ฉบับเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

EIA Monitoring

ผลงานปี 2567
ลำดับ ชื่อลูกค้า โครงการ ลักษณะโครงการ
1

บริษัท จินเทียน คอปเปอร์

(ไทยแลนด์) จำกัด

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง IEE
2

บริษัท จินเทียน คอปเปอร์

(ไทยแลนด์) จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการกิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง EHIA/PP/ Engineering Design
3

บริษัท จินถัว อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสทรี

(ไทยแลนด์) จำกัด

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานรีไซเคิลแท่งทองเหลือง เพื่อรองรับโรงงานประเภท 105 และ 106 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง IEE
4

บริษัท จินถัว อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสทรี

(ไทยแลนด์) จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) (ครั้งที่ 3) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง EIA
5 บริษัท เซอร์คูลาร์ แคมป์ จำกัด รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) ของโรงงานประเภท 106 ประกอบกิจการผลิตเชื้อเพลิง SRF เพื่อประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (โครงการที่ 1) ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค แลนด์ จังหวัดระยอง ESA
6 บริษัท เซอร์คูลาร์ แคมป์ จำกัด รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) ของโรงงานประเภท 106 ประกอบกิจการผลิตเชื้อเพลิง SRF เพื่อประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (โครงการที่ 2) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ESA
7 บริษัท เซอร์คูลาร์ แคมป์ จำกัด รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) ของโรงงานประเภท 106 ประกอบกิจการผลิตเชื้อเพลิง SRF เพื่อประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (โครงการที่ 3) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี ESA
8 บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี (ครั้งที่ 5) ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง EIA
9 บริษัท ชลบุรี สเปเชียล สตีล กรุ๊ป จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการออกแบบทางวิศวกรรมประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อน ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี EIA/PP/ Engineering Design
10 บริษัท พลังงานรุ่งเรือง จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานรุ่งเรือง ของบริษัท พลังงานรุ่งเรือง จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี CoP/ESA
11 บริษัท แสงไทยพลังงาน จำกัด การจัดทำเอกสารเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าแสงไทยพลังงาน ของบริษัท แสงไทยพลังงาน จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกสะอาดและตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี CoP/ESA
12 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 5 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง EIA/PP
13 บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา EIA/PP
14 บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 และฉบับเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567 โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินนทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี EIA Monitoring
15 บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) ครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองคลองสวน ตำบลคลองเปร็ง ตำบลบ้านระกาศ และตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ EIA
16 บริษัท เอส อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอส อ่างทอง ระยะดำเนินการ ประจำปี 2567 ตั้งอยู่ที่ตำบลไชยภูมิและตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง EIA Monitoring
17 บริษัท โซล่าร์ รูฟท็อป ซีอี 7 จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ครั้งที่ 4 (เพื่อรองรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ) ของบริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา EIA/IEE
18 บริษัท โซล่าร์ รูฟท็อป ซีอี 15จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ ครั้งที่ 2 (เพื่อรองรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ) ของบริษัท ไฮเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี EIA/IEE
19 บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring) โครงการนิคมอุตสาหกรรม แพรกษา อินดัสเทียลล์ ตั้งอยู่ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ EIA Monitoring
20 บริษัท ไฮเพาเวอร์ เอ็นเนอยี่ จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง EIA
21 บริษัท วอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง IEE
22 บริษัท โซล่าร์ อีพีซีเอฟ จำกัด รายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นดิน กำลังการผลิต 48.154 เมกะวัตต์ ของบริษัท บ้านโป่ง โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ตั้งอยู่ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี CoP & ESA
23 บริษัท โซล่าร์ อีพีซีเอฟ จำกัด รายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นดิน กำลังการผลิต 56.179 เมกะวัตต์ ของบริษัท กาญจนบุรี โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ตั้งอยู่ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี CoP & ESA
24 บริษัท โซล่าร์ อีพีซีเอฟ จำกัด รายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นดิน กำลังการผลิต 20.782 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็นเนอร์จี เชิฟ แลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี CoP & ESA
25 บริษัท โซล่าร์ อีพีซีเอฟ จำกัด รายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นดิน กำลังการผลิต 5.070 เมกะวัตต์ ของบริษัท หนองแหน โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ตั้งอยู่ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี CoP & ESA
26 บริษัท โซล่าร์ อีพีซีเอฟ จำกัด รายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นดิน กำลังการผลิต 2.530 เมกะวัตต์ ของบริษัท หนองแหน โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ตั้งอยู่ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี CoP & ESA
27 บริษัท เจทีดับบลิว แอ๊ซเซท จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1 (ครั้งที่ 4) ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี EIA
28 บริษัท ทีอาร์เอ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนการพัฒนาโครงการ TRA กม.32 จำนวน 3 พื้นที่ (โซน A โซน B และโซน D) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ Monitoring
29 บริษัท บุญ เอนเนอร์ซิส จำกัด รายงานสรุปผลการทำงานประจำไตรมาสปี 2567 โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบการนำก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเดิมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี EIA Monitoring
30 บริษัท โซล่าร์ อีพีซีเอฟ จำกัด รายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นดิน กำลังการผลิต 86.275 เมกะวัตต์ ของบริษัท วังขอนขว้าง โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ตั้งอยู่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี CoP & ESA
31 บริษัท โซล่าร์ อีพีซีเอฟ จำกัด รายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นดิน กำลังการผลิต 42.536 เมกะวัตต์ ของบริษัท หนองแขม โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ตั้งอยู่ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี CoP & ESA
32 บริษัท โซล่าร์ อีพีซีเอฟ จำกัด รายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นดิน กำลังการผลิต 2.530 เมกะวัตต์ ของบริษัท หนองแขม โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ตั้งอยู่ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี CoP & ESA
33 บริษัท โซล่าร์ อีพีซีเอฟ จำกัด รายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นดิน กำลังการผลิต 5.580 เมกะวัตต์ ของบริษัท หนองแขม โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ตั้งอยู่ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี CoP & ESA
34 บริษัท โซล่าร์ อีพีซีเอฟ จำกัด รายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นดิน กำลังการผลิต 19.0 เมกะวัตต์ ของบริษัท โปร โซล่าร์ วัน จำกัด ตั้งอยู่ตำบลหห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี CoP & ESA
35 บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ในระยะก่อสร้าง ประจำปี 2567 ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง EIA Monitoring

หมายเหตุ :

IEE                                     หมายถึง            รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

PP                                      หมายถึง             การมีส่วนร่วมของประชาชน

EIA                                     หมายถึง             รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Engineering Design    หมายถึง             การวางผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรม

EHIA                                  หมายถึง             รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ

EIA Monitoring             หมายถึง             รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Monitoring                    หมายถึง             การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม