99/2 หมู่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-105-4608

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.

Fourtier Consultants
Fourtier Consultants Company Limited

Fourtier Consultants Co., Ltd. was founded by the combination of environmental experts, environmental scientist, environmental engineer. Our Experienced were focus in environmental impact assessment report (EIA) especially in the energy industry, petroleum pipeline, industrial estate. We have the main contributor which have experience more than 20 years of industry expertise in environmental management and supported by experienced academics, continuous development of service delivery systems, with customer satisfaction.

Why choose us ?

composed of highly qualified

Fourier Consulting Co., Ltd. is composed of highly qualified and qualified personnel

specialized in environmental

Fourier Consulting Co., Ltd. Has specialized in environmental management and supported by more than 15 years of experience with more than 4 master degree and doctoral degrees at two environmental specialists and one social science at the doctoral level.

consulting company for more than 20 years

Fourier Consulting Co., Ltd. has worked with a private environmental consulting company for more than 20 years

continuous improvement of service

Fourier Consulting Co., Ltd. continuous improvement of service delivery system, taking into account customer satisfaction, is now implemented with the ISO9001: 2008 system in conjunction with project management.

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด ได้พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องโดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของบริษัทที่ปรึกษาที่ครบถ้วน ประกอบด้วย

  1. เป็นบริษัทที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทยที่จดทะเบียนไว้ กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง โดยขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษา เลขที่ กค 0910/2942 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560

  2. เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 256

  3. เป็นบริษัทขึ้นทะเบียนการจัดทำรายงานด้านรายงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Report ; ER) สําหรับโครงการที่สามารถใช้ประมวลหลักการปฏิบัติงาน (Code of Practice) รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ (Monitoring Report ; MR) หรือรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

thThai