99/2 moo.8 bangmueang samutprakan samutprakan 10270
Phone 02-105-4608

Work Monday - Friday 8.30 AM - 5.30 PM.

นิคมอุตสาหกรรม

โครงการประเภทนิคมอุตสาหกรรมและโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรมทุกขนาด (โครงการใหม่และโครงการส่วนขยาย) จะต้องจัดให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยปัจจัยสำคัญของโครงการที่เกี่ยวข้องคือการวางผังแม่บท (Master Plan) และการออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรม (Conceptual Design) เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานฯ ดังนั้นขอบเขตการให้บริการของบริษัทโฟร์เทียร์จึงเน้นการให้บริการทั้งในส่วนของการวางผังและการออกแบบเพื่อประกอบการจัดทำรายงานฯ รวมถึงการดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานอนุญาต เช่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นลักษณะการบริการแบบครบวงจร โครงการประเภทนี้เป็นโครงการประเภทหนึ่งที่บริษัทโฟร์เทียร์มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นหากต้องการพัฒนาโครงการในลักษณะดังกล่าวต้องนึกถึง “บริษัทโฟร์เทียร์”

อุตสาหกรรมอลูมิเนียม

อะลูมิเนียมมีความหลากหลายในด้านผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมการก่อสร้างและการตบแต่ง โรงงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการหลอมอะลูมิเนียมจึงมีความหลากหลาย  โดยตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้อุตสาหกรรมหลอมอะลูมิเนียมที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 50 ตัน/วัน ขึ้นไปจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  ซึ่งบริษัทโฟร์เทียร์ได้รับความไว้วางใจจากโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งให้มีส่วนในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า

อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้าซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้นและเหล็กขั้นกลาง ซึ่งเป็นโรงงานประเภทถลุง หลอม และหล่อเหล็ก และอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย ได้แก่ การรีดเหล็ก การทุบขึ้นรูปร้อน การเคลือบผิว และการหล่อเหล็กรูปพรรณ โดยอุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้าดังกล่าวหากมีกำลังการผลิตแต่ละชนิดหรือรวมกันตั้งแต่ 100 ตัน/วัน ขึ้นไปจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ทั้งนี้การคำนวณอัตราการผลิตให้ยึดถือกำลังการผลิตที่ได้ยื่นขอการส่งเสริมการลงทุนหรือคิดอัตราการหลอม (Melting Rate)

อุตสาหกรรมถลุงแร่หรือหลอมโลหะ

อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็กและอุตสาหกรรมหลอมโลหะอื่น ๆ เช่น ทองแดง สังกะสี และตะกั่ว เป็นต้น ที่มีขนาดตามที่กำหนดจะต้องจัดทำรายงาน EHIA เนื่องจากไม่ได้รับการยกเว้นตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นอุตสาหกรรมหลอมโลหะบางประเภท เช่น ทองแดง สังกะสี หรือ โลหะอื่น ๆ จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ โรงงานทั้ง 2 ประเภท เป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลายโรงงานเลือกใช้บริการกับบริษัทโฟร์เทียร์ เนื่องจากบริษัทโฟร์เทียร์มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน

โรงงานปรับปรับปรุงคุณภาพของเสีย

โรงงานปรับปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมหรือโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีการเผา หรือฝังกลบของเสียอันตรายซึ่งยกเว้นการเผาในหม้อซีเมนต์ที่ใช้ของเสียอันตรายเป็นวัตถุดิบทดแทนหรือใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริม จะต้องจัดทำรายงาน EIA และ EHIA ตามลำดับ โดยในการฝังกลบหรือเผาของเสียอันตรายบางครั้งจะได้พลังงานที่อยู่ในรูปของไฟฟ้าหรือไอน้ำจะต้องขออนุญาตโรงงานประเภทผลิตและหรือจำหน่ายไฟฟ้าด้วย ทั้งนี้โรงงานประเภทนี้สามารถดำเนินการไปพร้อมกันได้ ซึ่งบริษัทโฟร์เทียร์สามารถให้คำปรึกษาในเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี จนเป็นที่ไว้วางใจของหลายโรงงาน

การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีความสำคัญต่อการกำหนดแนวทาง มาตรการ และรูปแบบการจัดการน้ำฝนและน้ำเสียที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่งบริษัทโฟร์เทียร์สามารถให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพโดยผลสำเร็จของการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการระบายน้ำ การรวบรวมน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบ ขนาด ราคาค่าก่อสร้าง และการบำรุงรักษา รวมทั้งการคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบจากการดำเนินการก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกประเภทยกเว้นโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป จะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยพบว่ากรณีที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ในนิคม/สวน/เขตประกอบการ อุตสาหกรรมจะต้องมีการกำหนดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศไว้อย่างเพียงพอ ส่วนโรงไฟฟ้าชีวมวลต่าง ๆ เช่น โรงไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาลหรือปาล์ม จะต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชนไปในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึงและรอบด้าน สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านหินและชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงหากมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเกิน 100 และ 150 เมกะวัตต์ ตามลำดับจะต้องจัดทำรายงาน EHIA ส่วนโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหากมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเกินกว่า 3,000 เมกะวัตต์จะต้องจัดทำรายงาน EHIA เช่นกัน หากมีข้อสงสัยว่า โรงไฟฟ้าของท่านเข้าข่ายในการจัดทำ EHIA หรือไม่ บริษัทโฟร์เทียร์มีคำตอบ และยังสามารถช่วยดำเนินการจัดทำรายงานฯ ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยในปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าหลายแห่งในประเทศไทยที่เป็นลูกค้าคนสำคัญของเรา

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานทดแทนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้นจากผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมหรือแม้แต่เจ้าของโรงงานขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ที่สามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก) ที่ได้รับความนิยมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าดังกล่าวอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากระบบผลิตไฟฟ้าเริ่มมีต้นทุนในการผลิตลดลงมาจากอดีตค่อนข้างมาก และเป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน ทำให้การลงทุนผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มีความคุ้มค่า สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตไฟฟ้าได้ การให้บริการของบริษัทโฟร์เทียร์จะครอบคลุมการดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าดังกล่าว การจัดทำรายงาน IEE/ESA และ COP เพื่อขออนุญาตยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ

โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน ER และ EIA 2 กรณีได้แก่

1) เข้าข่ายประเภทและมีขนาดของโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) ที่กำหนดให้ “โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ” ต้องนำเสนอรายงานฯ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ก่อนขออนุญาตก่อสร้าง/ประกอบกิจการต่อไป และ

2) เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Report; ER) ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 กำหนดให้การดำเนินโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่มีความดันใช้งานสูงสุดมากกว่าหรือเท่ากับ 20 บาร์ขึ้นไป หรือมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 16 นิ้วขึ้นไป ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้จัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม (ER) เสนอต่อกรมธุรกิจพลังงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามความในกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556 ซึ่งบริษัทโฟร์เทียร์สามารถให้บริการครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทโฟร์เทียร์ ได้ใบรับรองเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และใบรับรองเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จากกรมธุรกิจพลังงาน

รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA)

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 2552 และ 2559 โดยได้กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมจำนวน 25 ลำดับ ซึ่งทั้งหมดเป็นโรงงานที่มีขนาดหรือกำลังการผลิตที่ยังไม่เข้าข่ายขนาดที่ต้องจัดทำรายงาน EIA หรือ EHIA ทั้งนี้เพื่อให้โรงงานตามประกาศได้มีการกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ทั้งนี้โรงงานต่าง ๆ ที่ถูกบังคับให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ยกเว้นโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งหากสงสัยว่าโรงงานของท่านเข้าข่ายการจัดทำรายงานประเภทใด บริษัทโฟร์เทียร์ มีคำตอบ

การประชุมรับฟังความคิดเห็น

กระบวนการในการแสวงหาหรือรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็นหรือเรื่องที่ดำเนินการ  ซึ่งบริษัทโฟร์เทียร์สามารถจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็น  และลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างครบกระบวนการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring)

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบที่กำหนดโดย สผ.

  • การให้คำปรึกษา / ข้อเสนอแนะ เพื่อให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การตรวจติดตาม (Audit) การปฏิบัติตามมาตรการฯ 1 ครั้ง/ รอบเล่มรายงาน สำหรับงานระยะก่อสร้างโครงการ (ระยะยาว) จะเพิ่มเติมการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา และเข้าร่วมประชุมกับโครงการตามความเหมาะสม (เช่น เดือนละ 1 ครั้ง) เพื่อเสนอแนะการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดฯ เพื่อให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯโดยบริษัทตรวจวัด/วิเคราะห์ที่ได้รับทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ซึ่งรับรองโดยหน่วยงานราชการ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • การจัดประชุม EIA Monitoring Committee ตามข้อกำหนดในรายงาน EIA โดยดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนประสานงานคณะกรรมการฯ จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม ดำเนินการประชุม และจัดทำรายงานบันทึกการประชุม นำส่งรายงานบันทึกการประชุม และนำเสนอในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
  • การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามรอบเล่มที่กำหนดโดยสผ. / หน่วยงานอนุญาต (กำหนด 2 รอบเล่มรายงาน /ปี ได้แก่ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)
  • การดำเนินงานจัดส่งรายงานทางเวปไซต์ต่อ สผ.
en_USEnglish