99/2 moo.8 bangmueang samutprakan samutprakan 10270
Phone 02-105-4608

Work Monday - Friday 8.30 AM - 5.30 PM.

ความเป็นมาของโฟร์เทียร์

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด (Fourtier Consultants Co., Ltd.) เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม วิศวกรสิ่งแวดล้อม ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายสาขามากว่า 20 ปี โดยบุคลากรหลักของโฟร์เทียร์ยังมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่สำคัญยังจบการศึกษาระดับระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มากกว่า 10 คน และมีบุคลากรในระดับผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมอีก 2 คน ขณะเดียวกันยังมีเครือข่ายทางวิชาการที่คอยให้การสนับสนุนเพื่อให้งานเกิดความถูกต้องและมีคุณภาพอีกหลายสาขาวิชา

ในด้านการทำงาน โฟร์เทียร์จะคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ จนได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับในเรื่องการทำงานที่รวดเร็วและมีคุณภาพ โดยงานที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของโฟร์เทียร์ เช่น งานในกลุ่มภาคอุตสาหกรรม พลังงาน ที่พักอาศัย ท่อขนส่งปิโตรเลียม นิคมอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ฯลฯ

การจัดการคุณภาพ

วิสัยทัศน์

“บริษัทผู้นำในการให้บริการที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างครบวงจร”

นโยบายคุณภาพ

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อันยาวนาน  มีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  มุ่งสู่การเป็นบริษัทที่ให้บริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเชื่อมั่น ไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐและภาคเอกชน มีนโยบายคุณภาพดังนี้

 1. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 2. เสริมสร้าง การแสวงหาแนวความคิดใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน
 3. กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
 4. กำหนดการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ติดตามแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
 5. สนับสนุนบุคลากรได้รับการอบรม เพิ่มความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
 6. ยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ

นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพราะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของเรา พนักงานของเรา ชุมชนที่เราดำเนินกิจการอยู่ เพื่อที่จะสนับสนุนเป้าหมายการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ  โดยผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่างให้การส่งเสริม สนับสนุน และถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงร่วมกัน จึงเห็นสมควรที่จะกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. มุ่งมั่นที่จะปฎิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดของลูกค้า และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยขององค์กร
 2. มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยที่ดี ให้กับพนักงานทุกคน
 3. มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีสภาพแวดล้อม ตามมาตรฐานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 4. มุ่งมั่นที่จะควบคุม ป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุ จากการทำงานของพนักงานโดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์
 5. มุ่งมั่นส่งเสริมด้านการป้องกันมลพิษ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยการควบคุมมลพิษทางน้ำ ที่ระบายออกจากอาคารสำนักงาน ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ เพื่อความสะดวกในการกำจัดและการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดปริมาณขยะ
 6. สนับสนุนให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการจัดการฝึกอบรม และสร้างจิตสำนึกในการที่จะปฎิบัติงานให้มีความปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม การใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีคุณค่า
 7. ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ของทางราชการ และเอกชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรม ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 8. ทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนปฎิบัติด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย อย่างสม่ำเสมอ

Scope of Service

ขอบเขตการให้บริการประกอบไปด้วยขอบเขตงานที่มีความหลากหลายและมุ่งเน้นการให้บริการแบบต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มลงทุนไปจนถึงกระบวนการติดตามตรวจสอบผลกระทบของโครงการ นอกเหนือจากงานด้านโครงการประเภทนิคมอุตสาหกรรมแล้วผู้เชี่ยวชาญของบริษัทยังเคยได้รับความไว้วางใจกับโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมในกลุ่มโรงงานหลอมอะลูมิเนียม เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว เป็นต้น ซึ่งขอบเขตการให้บริการมีดังนี้

 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Study
 • Initial Environment Examination (IEE)
 • Environmental and safety Assessment (ESA)
 • Environment Impact Assessment (EIA)
 • Environmental Health Impact Assessment (EHIA)
 • Public Participation Activities (PP)
 • Monitoring and Environment sampling and measure
 • Master Plan and Conceptual Design
 • Geographic Information System (GIS)

ทำไมต้องเป็นโฟร์เทียร์

 1. เป็นบริษัทที่ปรึกษาไทยที่ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง เลขที่ 200/2563 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ประเภทนิติบุคคล หมายเลข 4602 ระดับ 1 สาขาสิ่งแวดล้อม
 2. เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562
 3. เป็นบริษัทขึ้นทะเบียนการจัดทำรายงานด้านรายงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Report: ER) สําหรับโครงการที่สามารถใช้ประมวลหลักการปฏิบัติงาน (Code of Practice) รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ (Monitoring Report: MR) หรือรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
 4. เป็นบริษัทที่มีการนำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ที่ทันสมัยมาใช้ ทำให้การวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื้นที่ของโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ทีมงานคุณภาพ

ทีมบริหาร
ทีมสนับสนุน
ทีมมลพิษทางอากาศและประเมินอันตรายร้ายแรง
ทีมวิชาการ 1
ทีมวิชาการ 2
ทีมงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
ทีมมอนิเตอริ่ง (MONITORING)
แผนผังองค์กร
en_USEnglish