99/2 moo.8 bangmueang samutprakan samutprakan 10270
Phone 02-105-4608

Work Monday - Friday 8.30 AM - 5.30 PM.

ผลงานปี 2560

ลำดับ ชื่อลูกค้า โครงการ ลักษณะโครงการ
1 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา ระยะที่ 10 อำเภออุทัย/วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา EIA/PP
2

บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด  (บริษัทฯในเครือสิงห์ คอร์ปอเรชั่น)

การเจาะสำรวจชั้นดินและเก็บตัวอย่างชั้นดิน เพื่อการวางผังแม่บท และออกแบบเบื้องต้น โครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง Engineering Design
3

บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด (บริษัทฯในเครือสิงห์ คอร์ปอเรชั่น)

การสำรวจภูมิประเทศ (Topographic Survey)  เพื่อการวางผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้น โครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง Engineering Design
4

บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด  (บริษัทฯในเครือสิงห์ คอร์ปอเรชั่น)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน (เวทีประชาคม) การขอใช้ทางสาธารณประโยชน์ โครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง PP
5 บริษัท ดีดี ดีไซน์แอนด์ดีเวลล็อปเม้น จำกัด การสำรวจตัวอย่างดินและน้ำ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน บริษัท อาร์พีเอส เทคโนโลยีส์ จำกัด ในเขตปลอดอากรนวนคร จังหวัดปทุมธานี Monitoring
6 บริษัท โรงเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการขยายกำลังการผลิต ครั้งที่ 1 เหล็กแท่ง เหล็กเส้น และเหล็กรูปพรรณ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ EIA/PP
7 บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการขยายกำลังการผลิตล้อ อลูมิเนียมอัลลอย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จังหวัดระยอง EIA/PP
8

บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด  (บริษัทฯในเครือสิงห์ คอร์ปอเรชั่น)

การทบทวนการวางผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้น เพื่อประกอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง Engineering Design

 9

บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทในเครือ ทรู คอร์ปอเรชั่น)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา ตำบลแพรกษา  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ EIA/PP
10 บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงงานผลิตเหล็กหล่อขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ ส่วนขยาย (ครั้งที่ 2)ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) EIA
11 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี Engineering Design/EIA/PP
12 บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทฯในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น) รายงานผลการปฎิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปี 2561 EIA Monitoring
13 บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการขยายโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม EHIA/PP
14 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ชลบุรี 2 ตำบลเขาคันทรง อำภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี EIA/PP
15 บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด รายงานการออกแบบด้านวิศวกรรมเพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ Engineering Design
16 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ      โรงไฟฟ้าพลังความร้อน EIA

หมายเหตุ :

IEE                                 หมายถึง            รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

PP                                  หมายถึง            การมีส่วนร่วมของประชาชน

EIA                                 หมายถึง            รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Engineering Design        หมายถึง            การวางผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรม

EIHA                               หมายถึง            รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ

EIA Monitoring                หมายถึง            รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Monitoring                       หมายถึง           การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลงานปี 2561

  ชื่อลูกค้า โครงการ ลักษณะโครงการ
17 บริษัท ทรินาโซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลิตและจำหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) IEE
18 บริษัท เชซ อินดัสเตรียล จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า EHIA
19 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และการทบทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต EIA
20 บริษัท ซานเหม่ นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการผลิตสารทำความเย็น นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก จ.ระยอง IEE
21 บริษัท กัลฟ์ เอ็นวีอาร์ 1 จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ   โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1 EIA
22 บริษัท กัลฟ์ เอ็นวีอาร์ 2 จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ  โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 EIA
23 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่วนขยาย) ระยะที่ 9 อำเภอเมืองฯ และอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี EIA
24 บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทค ซิตี้ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา EIA/PP
25 บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด รายงานการสำรวจภูมิประเทศ (Topographic Survey) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทค ซิตี้ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา Engineering Design
26 บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด (บริษัทฯในเครือ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิล์ด ฟู๊ด วัลลเลย์ ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง EIA
27 บริษัท อุบลราชธานี อินดัสตรี้ จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี EIA/PP
28 บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
(บริษัทฯในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น)
ที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษด้านน้ำ ประจำปี 2561 Engineering
29 บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
(บริษัทฯในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น)
การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ตามแผนปฎิบัติการด้านสังคม-เศรษฐกิจ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปี 2561 EIA Monitoring /PP
30 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวนอุตสาหกรรม  ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Engineering Design / EIA /PP
31 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการไฟฟ้าเอกชน (ครั้งที่ 1) ของ GPSC ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี EIA
32 บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทฯในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น) รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเข้าสู่โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2561 ตั้งอยู่ที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง EIA Monitoring
33 บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำประชุมเพื่อฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และการออกแบบผังแม่บทในโครงการนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่อำเภอ        นิคมพัฒนา และอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง EIA/PP
34 บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า) โครงการ      ชมเดือน ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี EIA
35 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาด 142 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ตั้งอยู่ที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง EIA/PP
36 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน  โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาด 142 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ตั้งอยู่ที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง EIA/PP
37 บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการโรงหลอมและผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมส่วนขยาย ครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี EIA/PP
38 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น  อิน  ดัสเตรียลเอสเตท จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (ครั้งที่ 3) ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง EHIA
39 บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮล ดิ้งส์ จำกัด รายงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ตำบลบางสมัคร  อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา PP
40 บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็ส  ซิ่ง  (ประเทศไทย) จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสี (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี EIA
41 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำยาง เอ็น บี อาร์ (NBR Latex) ครั้งที่ 2  ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสากหรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง EIA
42 บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด รายงานติดตั้งบ่อสังเกตการณ์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 7 บ่อ สำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว Monitoring
43 บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด (บริษัทฯ ในเครือ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น) การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประกอบรายงาน EIA โครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิล์ด ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง Monitoring

หมายเหตุ :
IEE                                    หมายถึง           รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
PP                                     หมายถึง           การมีส่วนร่วมของประชาชน
EIA                                    หมายถึง           รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Engineering Design           หมายถึง           การวางผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรม
EHIA                                  หมายถึง           รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ
EIA Monitoring                   หมายถึง           รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Monitoring                          หมายถึง           การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลงานปี 2562

  ชื่อลูกค้า โครงการ ลักษณะโครงการ
44 บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทฯ ในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น) รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปี 2562 EIA Monitoring /PP
45 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะอิน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองจิก อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา EIA/PP
46 บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
(บริษัทในเครือ ทรู คอร์ปอเรชั่น)
รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา ในระยะก่อสร้าง ประจำปี  2562 EIA Monitoring /PP
47 บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  โครงการโรงงานหล่อและหลอมชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องยนต์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ในเขตสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา EIA/PP
48 บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการผลิตนอร์มอลพาราฟินและสารเปลี่ยนสถานะของ บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง IEE

49
บริษัท จุ้น จี้ แมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือ กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตแผ่นทองแดงบริสุทธิ์ (Copper Cathode) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี EHIA
50 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการไฟฟ้าเอกชน (ครั้งที่ 2) ของบริษัท GPSC ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี EIA
51 บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด การออกแบบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศของโรงงานผลิตซิลิกาและนงนามรับรองการออกแบบ เพื่อเสนอต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Engineering Design
52 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) โครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 (Glow SPP1) ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง EIA/PP
53 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด การจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Report; ER) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 (นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย) ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ER
54 บริษัท อีโค่ อินฟินิค จำกัด การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดมลพิษทางอากาศพร้อมลงนามรับรองการออกแบบโรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้เป็นคาร์บอนแบล็คและน้ำมัน เพื่อยื่นขออนุญาตกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Engineering Design
55 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 6 ตั้งอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนา และ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง EIA/PP
56 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ประชุมประชาพิจารณ์) การก่อสร้างสะพาน 1 แห่ง โดยดำเนินการกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง จังหวัดชลบุรี PP
57 บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี จังหวัดระยอง ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562-กรกฎาคม 2564 EIA Monitoring
58 บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และประมวลหลักการปฎิบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนของเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองตาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ESA & CoP
59 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการผลิตผลิตภัณฑ์จาก Mixed C4 (ครั้งที่ 6) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง IEE
60 บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี IEE
61 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 4 ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง IEE
62 บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย โรงงาน 2 และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย โรงงาน 2 (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง IEE & EIA
63 บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
(บริษัทฯในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น)
รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปี  2563 ตั้งอยู่ที่ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง EIA Monitoring
64 บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด รายงานติดตั้งบ่อสังเกตการณ์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน สำหรับโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสงขลา ระยะที่1 ตั้งอยู่ที่ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา Monitoring
65 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเวิล์ด ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง EIA

หมายเหตุ :

IEE                                     หมายถึง            รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

PP                                      หมายถึง             การมีส่วนร่วมของประชาชน

EIA                                     หมายถึง             รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Engineering Design    หมายถึง             การวางผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรม

EHIA                                  หมายถึง             รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ

EIA Monitoring            หมายถึง             รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Monitoring                   หมายถึง             การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลงานปี 2563

  ชื่อลูกค้า โครงการ ลักษณะโครงการ
66 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตผงพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ (ครั้งที่ 2) EIA
67 บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย ประจำปี 2563 EIA Monitoring
68 บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทในเครือ ทรู คอร์ปอเรชั่น) รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา ในระยะก่อสร้าง ประจำปี  2563 EIA Monitoring
69 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (ครั้งที่ 4) ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง EHIA
70 โรงพยาบาลตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง ตั้งอยู่ที่ โรงพยายบาลตระการพืชผล ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี EIA
71 บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กหล่อขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ ส่วนขยายครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 3)  ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง EIE
72 บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด (บริษัทฯในเครือ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น) การขออนุญาตจัดทำผังแม่บทเพื่อขออนุญาตกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์  ตั้งอยู่ที่ตำบลไชยภูมิ และ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง Engineering Design
73 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ครั้งที่ 4) ของบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง EIA
74 บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตสาร Purified Terephthalic Acid (PTA) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง EIA
81 บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด
(บริษัทฯในเครือ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น)
การออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม ระบบถนน ระบบระบายน้ำฝน ระบบท่อประปา และระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง Engineering Design

82

บริษัท แม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี EIA
83 บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กหล่อขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ ส่วนขยายครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง EIE
84 บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อมครบวงจรพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดชลบุรี (ระยะที่ 2) พื้นที่ฝังกลบมูลฝอยจากชุมชนและของเสียจากอุตสาหกรรมไม่อันตราย ของบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด หรือ ESBEC ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว เอชเอ ชลบุรี 1 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเสนอต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) IEE
85 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ส่วนขยายครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี EIA
86 บริษัท บี.กริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด รายงานประมวลหลักปฎิบัติ (CoP) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลส์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ขนาด 1.383 เมกะวัตต์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง และรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง CoP & IEE & EIE

87

บริษัท บี.กริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด รายงานประมวลหลักปฎิบัติ (CoP) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลส์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ขนาด 1.075 เมกะวัตต์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองชลบุรี และ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี CoP & IEE & EIE
88 บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด ที่ปรึกษาการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ชื่อตามรายงาน EIA* โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จ.นนทบุรี) Monitoring

หมายเหตุ :

IEE                                     หมายถึง            รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

PP                                      หมายถึง             การมีส่วนร่วมของประชาชน

EIA                                     หมายถึง             รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Engineering Design    หมายถึง             การวางผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรม

EHIA                                  หมายถึง             รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ

EIA Monitoring             หมายถึง             รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Monitoring                    หมายถึง             การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

en_USEnglish