99/2 หมู่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-105-4608

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.

ผลงานประเภท MONITOR

ลำดับที่

ชื่อลูกค้า

โครงการ

ลักษณะโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1

บริษัท ดีดี ดีไซน์แอนด์ดีเวลล็อปเม้น จำกัด

การสำรวจตัวอย่างดินและน้ำ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน บริษัท อาร์พีเอส เทคโนโลยีส์ จำกัด ในเขตปลอดอากรนวนคร จังหวัดปทุมธานี

Monitoring

มิ.ย.-ส.ค. 2560
(แล้วเสร็จ)

2

บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
(บริษัทในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น)

รายงานผลการปฎิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปี 2561

EIA Monitoring

ม.ค. 2561 – ม.ค. 2562  (แล้วเสร็จ)

3

บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
(บริษัทฯในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น)

ที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษด้านน้ำ ประจำปี 2561

Engineering

พ.ค.2561-ธ.ค. 2561
(แล้วเสร็จ)

4

บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
(บริษัทฯในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น)

การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ตามแผนปฎิบัติการด้านสังคม-เศรษฐกิจ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปี 2561

EIA Monitoring /PP

พ.ค.- พ.ย. 2561
(แล้วเสร็จ)

5

บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทฯในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น)

รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเข้าสู่โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2561 ตั้งอยู่ที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

EIA Monitoring

มิ.ย.-ก.ค. 2561    
(แล้วเสร็จ)

6

บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด

รายงานติดตั้งบ่อสังเกตการณ์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 7 บ่อ สำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

Monitoring

พ.ย. 2561-ก.พ. 2562 (แล้วเสร็จ)

7

บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด
(บริษัทในเครือ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น)

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประกอบรายงาน EIA โครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิล์ด ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

Monitoring

ก.ค. – พ.ย. 2561
(แล้วเสร็จ)

8

บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
(บริษัทฯ ในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น)

รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปี 2562

EIA Monitoring /PP

ม.ค. 2562 – ม.ค. 2563 (แล้วเสร็จ)

9

บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
(บริษัทในเครือ ทรู คอร์ปอเรชั่น)

รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา ในระยะก่อสร้าง ประจำปี  2562

EIA Monitoring /PP

ก.พ. 2562- ม.ค. 2563  (แล้วเสร็จ)

10

บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี จังหวัดระยอง ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562-กรกฎาคม 2564

EIA Monitoring

ก.ย. 2562- ปัจจุบัน

11

บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
(บริษัทฯในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น)

รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปี  2563 ตั้งอยู่ที่ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

EIA Monitoring

ม.ค. 2563 -ม.ค.2564

(แล้วเสร็จ)

12

บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด

รายงานติดตั้งบ่อสังเกตการณ์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน สำหรับโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสงขลา ระยะที่1 ตั้งอยู่ที่ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

Monitoring

พ.ย.2562-พ.ค. 2563

(แล้วเสร็จ)

13

บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย ประจำปี 2563

EIA Monitoring

ม.ค.2563-ม.ค.2564

(แล้วเสร็จ)

14

บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
(บริษัทในเครือ ทรู คอร์ปอเรชั่น)

รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา ในระยะก่อสร้าง ประจำปี  2563

EIA Monitoring

ม.ค.2563-ม.ค.2564

(แล้วเสร็จ)

15

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเหล็กรีดร้อน ของบริษัท ราชสีมา ผลิตเหล็ก จำกัด ระยะดำเนินการ ประจำปี 2563 ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

EIA Monitoring

ก.ค.2563 – ก.พ.2564
(แล้วเสร็จ)

16

บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทฯในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น)

รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปี  2564 ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

EIA Monitoring

ธ.ค.2563-ปัจจุบัน

17

บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด (บริษัทฯในเครือ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น)

รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ระยะก่อสร้าง ประจำปี 2564

EIA Monitoring

 ก.พ.2564-ปัจจุบัน

18

บริษัท บุญ เอนเนอร์ซิส จำกัด

รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการที่กำหนดใน CoP โครงการก่อสร้างการบริหารจัดการระบบการนำก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเดิมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังไฟฟ้า (ระยะดำเนินการ)

CoP Monitoring

ก.พ.2564-ปัจจุบัน

thThai