99/2 หมู่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-105-4608

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.

ผลงานประเภทอื่นๆ

ลำดับที่

ชื่อลูกค้า

โครงการ

ลักษณะโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1

บริษัท ทรินาโซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลิตและจำหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module)

IEE

ม.ค. 2561-มี.ค. 2562 (แล้วเสร็จ)

2

บริษัท เชซ อินดัสเตรียล จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า

EHIA

ก.พ. 2561-ม.ย. 2562 (แล้วเสร็จ)

3

บริษัท จุ้น จี้ แมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือ กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตแผ่นทองแดงบริสุทธิ์ (Copper Cathode) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

EHIA

เม.ย 2562- ปัจจุบัน

4

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อมครบวงจรพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดชลบุรี (ระยะที่ 2) พื้นที่ฝังกลบมูลฝอยจากชุมชนและของเสียจากอุตสาหกรรมไม่อันตราย ของบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด หรือ ESBEC ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว เอชเอ ชลบุรี 1 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเสนอต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

IEE

ก.ย.2563-มี.ค. 2564
(แล้วเสร็จ)

5

บริษัท เอเชีย แอร์โร พอร์ต จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการท่าอากาศยานพะเยา

EHIA/PP

ธ.ค.2563-ปัจจุบัน

 

thThai