99/2 หมู่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-105-4608

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.

ผลงานประเภทการมีส่วนร่วมของประชาชน

ลำดับที่

ชื่อลูกค้า

โครงการ

ลักษณะโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา ระยะที่ 10 อำเภออุทัย/วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

EIA/PP

พ.ค. 2560-เม.ย. 2563 (แล้วเสร็จ)

2

บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด

(บริษัทในเครือ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน (เวทีประชาคม) การขอใช้ทางสาธารณประโยชน์ โครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

PP

มิ.ย. 2560
(แล้วเสร็จ)

3

บริษัท โรงเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการขยายกำลังการผลิต ครั้งที่ 1 เหล็กแท่ง เหล็กเส้น และเหล็กรูปพรรณ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

EIA/PP

มิ.ย. 2560-ปัจจุบัน (ชะลอโครงการ)

4

บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการขยายกำลังการผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จังหวัดระยอง

EIA/PP

ก.ค. 2560 – ธ.ค. 2562

(แล้วเสร็จ)

5

บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

(บริษัทในเครือ ทรู คอร์ปอเรชั่น)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา ตำบลแพรกษา  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

EIA/PP

ก.ย. 2560-ธ.ค. 2561 (แล้วเสร็จ)

6

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Engineering Design/EIA/PP

ก.ย. 2560-ธ.ค. 2561 (แล้วเสร็จ)

7

บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการขยายโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

EHIA/PP

พ.ย.2560-ก.ค.2562

(แล้วเสร็จ)

8

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ชลบุรี 2 ตำบลเขาคันทรง อำภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

EIA/PP

ธ.ค. 2560-พ.ย. 2563
(แล้วเสร็จ)

9

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทค ซิตี้ อำเภอ         บางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

EIA/PP

มี.ค. 2561-ปัจจุบัน

10

บริษัท อุบลราชธานี อินดัสตรี้ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

EIA/PP

พ.ค.2561-ปัจจุบัน

11

บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
(บริษัทฯในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น)

การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ตามแผนปฎิบัติการด้านสังคม-เศรษฐกิจ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปี 2561

EIA Monitoring /PP

พ.ค.- พ.ย. 2561
(แล้วเสร็จ)

12

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวนอุตสาหกรรม

ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Engineering Design / EIA /PP

พ.ค. 2561-ต.ค. 2563
(แล้วเสร็จ)

13

บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำประชุมเพื่อฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และการออกแบบผังแม่บทในโครงการนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนา และ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

EIA/PP

มิ.ย.2561-มิ.ย. 2562 (แล้วเสร็จ)

14

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาด 142 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ตั้งอยู่ที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

EIA/PP

ส.ค. 2561-ม.ค.2564
(แล้วเสร็จ)

15

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน  โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาด 142 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ตั้งอยู่ที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

EIA/PP

ส.ค. 2561-มี.ค. 2564

(แล้วเสร็จ)

16

บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการโรงหลอมและผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมส่วนขยาย ครั้งที่ 1
ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

EIA/PP

ส.ค. 2561-ธ.ค. 2562
(แล้วเสร็จ)

17

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

รายงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ
การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ตำบลบางสมัคร
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

pp

ต.ค.-พ.ย. 2561
(แล้วเสร็จ)

18

บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
(บริษัทฯ ในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น)

รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปี 2562

EIA Monitoring /PP

ม.ค. 2562 – ม.ค. 2563
(แล้วเสร็จ)

19

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะอิน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองจิก อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

EIA/PP

ม.ค. 2562-พ.ย. 2563
(แล้วเสร็จ)

20

บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
(บริษัทในเครือ ทรู คอร์ปอเรชั่น)

รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา ในระยะก่อสร้าง ประจำปี  2562

EIA Monitoring /PP

ก.พ. 2562- ม.ค. 2563 (แล้วเสร็จ)

21

บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  โครงการโรงงานหล่อและหลอมชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องยนต์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ในเขตสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

EIA/PP

ก.พ. 2562-ม.ค. 2563
(แล้วเสร็จ)

22

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) โครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 (Glow SPP1) ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

EIA/PP

พ.ค. 2562- พ.ค. 2563
(แล้วเสร็จ)

23

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 6 ตั้งอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนา และ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

EIA/PP

ส.ค. 2562- ปัจจุบัน

24

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ประชุมประชาพิจารณ์) การก่อสร้างสะพาน 1 แห่ง โดยดำเนินการกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง จังหวัดชลบุรี

PP

ส.ค.-ก.ย. 2562
(แล้วเสร็จ)

25

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

โครงการศึกษาออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเกาะล้านแห่งที่ 3 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Engineering Design/IEE/PP

พ.ค. 2563-มี.ค.2564

(แล้วเสร็จ)

26

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
(EGCO Group)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
(ส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมระยอง อินดัสเตรียล ปาร์ค ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

EIA/PP

มิ.ย. 2563- มี.ค.2564
(แล้วเสร็จ)

27

บริษัท แม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

EIA/PP

ส.ค.2563 – ปัจจุบัน

28

บริษัท เอเชีย แอร์โร พอร์ต จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการท่าอากาศยานพะเยา

EHIA/PP

ธ.ค.2563-ปัจจุบัน

29

บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ชื่อตามรายงาน EIA* โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี) ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

EIA/PP

 ม.ค.2564-ปัจจุบัน

30

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการขยายกำลังการผลิต ขดลวดเสริมแรง ลวดขอบล้อยาง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี จังหวัดราชบุรี

EIA/PP

 มี.ค.2564-ปัจจุบัน

thThai